REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Regulamin wypożyczalni kajaków Kajaki Hydrostacja

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.kajaki.hydrostacja.pl lub uzgodnionej mailowo.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt organizator spływu winien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. Jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego protokołu wypożyczenia, który zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w protokołu Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt przed podpisaniem protokołu wypożyczenia. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe oraz wiosła, których Wypożyczający w celu zachowania bezpieczeństwa winien używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni Kajaki Hydrostacja powinien być w stanie niepogorszonym.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i wypożyczalnię Kajaki Hydrostacja
 9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią Kajaki Hydrostacja
 10. Za jeden dzień wypożyczenia sprzętu uznaje się wypożyczenie sprzętu maksymalnie od godziny 8.00 do godziny 19.00
 11. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każde 60 min rozpoczętego opóźnienia.
 12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 13. Wypożyczalnia Kajaki Hydrostacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 14. Wypożyczalnia Kajaki Hydrostacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię Kajaki Hydrostacja i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wypożyczalni.
 16. Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków będą zobowiązane do zakończenia użytkowania wypożyczonego sprzętu niezależnie od czasu przebywania na wodzie, bez prawa zwrotu pieniędzy.
 17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnię Kajaki Hydrostacja oraz służb do tego uprawnionych.
 18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu (kajaka, wioseł, kamizelek) Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczający odpowiada również za uszkodzenia sprzętu, skutkujące częściową utratą wartości sprzętu.
 19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni Kajaki Hydrostacja. 
Call Now Button

Zapłać za zajęcia na pływalni Witomino

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

86 1140 2004 0000 3302 5230 1294

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!

Zapłać za zajęcia na pływalni Osowa

 

Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto w mBanku: 

 

39 1140 2004 0000 3902 7794 5542

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dzień tygodnia.

You have Successfully Subscribed!